Regulacja prawne prywatnych detektywów w Polsce

Popularny w ostatnich latach, głównie za sprawą sławnego w całym kraju detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, którego spektakularne akcje mogliśmy jeszcze niedawno podziwiać na ekranach naszych telewizorów, zawód detektywa jest dopiero od 2001 roku uregulowany prawnie. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych określa zasady działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki prywatnych detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

Detektyw Śląsk

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
-jest obywatelem polski lub innego kraju unii europejskiej
-ukończyła 21 lat
-posiada wykształcenie co najmniej średnie
-ma pełną zdolność do czynności prawnych
-nie toczy się wobec niej postępowanie z zakresu przestępstw skarbowych
-nie została zwolniona dyscyplinarnie z posady w służbach mundurowych, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w Polsce lub innym państwie detektyw śląskw ostatnich 5 latach
-ma nienaganną opinię wydaną prze komendanta powiatowego lub miejskiego w swoim miejscu zamieszkania
-posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych
-legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektyw Śląsk oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Konieczne jest posiadanie pisemnego oświadczenia osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie prywatnego detektywa nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dokumenty te powinny być dołączone do wniosku o wydanie licencji. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa komendant wojewódzki Policji właściwy do miejsca zamieszkania ubiegającego się o licencję, a w przypadku osoby nie posiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.